ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Копривица , самостални стручни сарадник за саобраћај
Телефон: 056/490-088, 066/910-806
E-мејл: koprivicazeljko@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање да се легално обавља превоз у складу са законом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају , члан 9. став 2. (Службени гласник РС број: 111/08, 50/10, 12/13); Правилник о издавању лиценци за превозника и легитимације за возача моторног возила , члан 2. (Службени гласник РС број: 77/13, 103/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање јавног превоза лица и ствари-лиценце 1. За лиценцу „Б“ (обављање линијског и ванлинијског превоза лица на територији општине): 20 КМ, 2. За лиценцу „Ц“ (обављање превоза ствари унутар БиХ): 20 КМ, 3. За лиценцу „Д“ (обављање такси превоза): 25 КМ, 4. За лиценцу „Е“ (обављање превоза за властите потребе): 25 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Захтјев за издавање лиценце превозника: 1. „Б“ – за превоз лица на територији јединице локкалне самоуправе, 2. „Ц“ – за превоз ствари унутар БиХ, 3. „Д“ – за такси превоз, 4. „Е“ – за превоз за властите потребе
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о регистрацији дјелатности превоза лица и ствари Суд (за правна лица)/Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду), осим ако је дјелатност регистрована у суду
Саобраћајна дозвола или лизинг (за возила која се користе по основу лизинга) и потврда о исправности и опремљености возила) МУП/станица за технички преглед возила Копија уз оригинал на увид
Уговор о раду (само за правна лица) и доказ Пореске управе (физичка и правна лица) Послодавац/Пореска управа Оригинал или овјерена копија
Возачка дозвола МУП Копија уз оригинал на увид
Диплома трећег степена образовања саобраћајне струке друмског смјера и да му је то основно занимање Образовна установа Овјерена копија
Посједовни лист или Уговор о закупу Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове/Подносилац захтјева Овјерена копија Посједовни лист-Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Рјешење о распореду на такси стајалиште (за такси превознике) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове На увид Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о запослењу једног дипломираог инжињера саобарћаја, смјер друмски саобраћај (ако у возном парку располаже са 20 и више мот. воз. којим се врши пр. лица и ствари, осим путн. мот. воз. са највише 1+4 рег. сјед.), нпр изјава, уговор о раду… Подносилац захтјева Оригинал или овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац