ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Копривица , самостални стручни сарадник за саобраћај
Телефон: 056/490-088, 066/910-806
E-мејл: koprivicazeljko@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање странкама да се приккључе на локалну путну мрежу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о јавним путевима , члан 45. (Службени гласник РС број: 89/13); Одлука о утврђивању локалних некатегориасаних путева на подручју општине Власеница , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 04/01, 09/15);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање сагласности за прикључак на пут 15 КМ Таксеном марком
Комунална такса за прикључак на пут Износи такси прописани у Одлуци о комуналним таксама (тарифни број 3) 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Објекат се налази у (мјесто, улица и број)
Локални пут
Некатегорисани пут
Врста коловозног застора: 1. асфалт, 2. макадам, 3. земља
Назив фирме која ће вршити радове на уређењу прилаза
Кратак опис радова, прикључка на пут
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Урбанистаичка сагласност Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија
Скица увиђаја са лица мјеста Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац