ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Копривица , самостални стручни сарадник за саобраћај
Телефон: 056/490-088, 066/910-806
E-мејл: koprivicazeljko@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање привременог заузимања дијела локалног некатергорисаног пута или улице у насељу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о јавним путевима , члан 30. до 60. (Службени гласник РС број: 89/13); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о утврђивању локалних некатегориасаних путева на подручју општине Власеница , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 04/01, 09/15);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање сагласности за извођење радова на јавном путу 15 КМ Таксеном марком
Комунална такса за извођење радова на јавном путу Износи такси прописани у Одлуци о комуналним таксама (тарифни број 3 и 5) 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Број локацијских услова
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Пројекат или скица пројекта Овлаштено правно ливце/ Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Локацијски усливи (ако постоје) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Уговор са надлежним предузећем Подносилац захтјева Копија уз оригинал на увид
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од намјене заузимања (врсте радова)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац