ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Копривица , самостални стручни сарадник за саобраћај
Телефон: 056/490-088, 066/910-806
E-мејл: koprivicazeljko@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита путне мреже приликом изградње.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о јавним путевима , члан 52. став 1. (Службени гласник РС број: 89/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање одобрења на локацију-путна сагласност 15 КМ Таксеном марком
Комунална такса за путну сагласност Износи такси прописани у Одлуци о комуналним таксама (тарифни број 3 и 5) 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Број личне карте и МУП
Контак адреса
Контакт телефон
Кратак опис објекта (локације) и у коју сврху се тражи
Врста коловозног застора: 1. асфалт, 2. макадам, 3. земља
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Скица увиђаја са лица мјеста Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Пројекат (ако постоји, а ако се дају сагласности од власника сусједних парцела, онда се не приступа изради Пројекта) Овлаштено правно лице Оригинал
Одређени документи зависно од конкретног случаја (нпр. ЗК извадак, изјаве власника сусједних парцела…) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове (за ЗК извадак)/Изјаве се овјеравају у Одјељењеу за општу управу Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац