ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање употребне дозволе за објекат.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 140. став 1. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе , цијели правилник (Службени гласник РС број: 100/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање одобрења за употребу (за идивидуалне стамбене и стамбено-пословне зграде бруто грађевинске површине испод 400 m2 – досноси се само једно рјешење и наплаћује само ова такса, а не и такса за одобрење за грађење) 0,05% од предрачунске вриједности објекта 555-006-030-055-1120
Накнада за технички преглед објекта Зависно од врсте и величине објекта. Накнаде прописане Одлуком о поступку, организацији и спровођењу техничког прегледа и начину утврђивања и израчунавања цијене трошкова техничког прегледа изграђених објеката 555-006-000-055-1169
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Врста и намјена објекта
Врста радова
Катастарска честица (нови премјер)
Катастарска општина (нови премјер)
Катастарска честица (стари премјер)
Катастарска општина (стари премјер)
Грађевинска дозвола број
Извођач радова
Вршилац сталног стручног надзора
Датум довршења изградње објекта
Датум кад се може почети са техничким прегледом
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Пројекат изведеног стања у два примјерка уколико је израђен и овјерен Овлаштено правно лице Оригинал
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о извршеном снимању подземних инсталација Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал
Сагласност о изведеном стању кад је то предвиђено псосебним прописом (зависно од врсте објекта-противпожарна и водна) Надлежи органи Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са издаваоцима потребних сагласности (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Изјаву извођача о изведеним радовима Извођач (изјава се овјерава у Одјељењу за општу управу) Оригинал
Извјештај надзорног органа Овлаштено физичко или правно лице Оригинал
Енергетски цертификат зграде Овлаштено правно лице Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Технички преглед у року од 15 дана. Након извршеног техничког прегледа комисја мора донијети записник у року од 8 дана. Након тога службеник издаје употребну дозволу у року од 3 дана од дана пријема уредног записника.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац