ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Легализација и уплањење објекта у јавну евиденцију.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу чланови од 151. до 168. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Уредба о условима и начину обрачуна плаћања накнаде за легализацију објеката , цијела уредба (Службени гласник РС број: 97/13, 23/16); Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта , цијели правилник (Службени гласник РС број: 34/14 (пречишћени текст) ); Одлука о утврђивању просјечно остварених јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре на подручју општине Власеница , цијела одлука (Службени гласник РС број: 03/17); Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у 2016. години , цијела одлука (Службени гласник РС број: 03/17); Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница у 2016. години , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 05/17); Одлука о грађевинском земљишту , цијела одлука (Службени гласник РС број: 13/09);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 5 КМ Таксеном марком
Такса за издавање одобрења за грађење 0,05% од предрачунске вриједности објекта 555-006-030-055-1120
Такса за издавање одобрења за употребу (за идивидуалне стамбене и стамбено-пословне зграде бруто грађевинске површине испод 400 m2 – досноси се само једно рјешење и наплаћује само ова такса, а не и такса за одобрење за грађење) 0,05% од предрачунске вриједности објекта 555-006-030-055-1120
Накнада за легализацију објекта (плаћа се у фиксном износу за завршене индувидуално-стамбене и индивидуално стамбенo-пословне објекте до 400 m2 бруто грађевинске површине и за објекте који нису у првој зони градског грађевинског земљишта) 1. За објекте укупне корисне површине до 100 m2: 100 КМ, 2 .од 100 до 200 m2: 500 КМ, 3. од 200 до 300 m2: 1000 КМ, 4. од 300 m2 па до макисмалне корисне површине: 2000 КМ. 555-006-030-055-1120
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта Индивидуални објекти: I зона: 12,00 КМ, II зона: 9,00 КМ, III зона: 6,00 КМ, IV зона: 4,20 КМ. Вишепородично стамбени објекти: I зона: 16,00 КМ, II зона: 12,00 КМ, III зона: 8,00 КМ, IV зона: 5,60 КМ. Привредно производни објекти: I зона: 5,00 КМ, II зона: -, III зона: -, IV зона: -. Пословни објекти: I зона: 22,00 КМ, II зона: 16,50 КМ, III зона: 11,00 КМ, IV зона: 7,70 КМ. Јавне намјене: I зона: 3,00 КМ,
II зона: 2,25 КМ, III зона: 1,50 КМ, IV зона: 1,05 КМ.
555-006-030-055-1120
Рента Израчунава се према цијени 1 м2 стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница: I зона: 6%, II зона: 5%, III зона: 4%, IV зона 3% 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Врста радова (означити) : 1. изградља,2. доградња, 3. надоградња, 4. промјена намјене, 5. реконструкција
Намјена објекта (означити): 1. стамбени, 2. стамбено-пословни, 3. пословни, 4. помоћни, 5. објекат привременог карактера, 6. инфраструктурни)
1. Завршен, 2. незавршен (означити)
Хоризонтални габарити
Спратност
Адреса локације
Број старе грађевинске дозволе
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана са поређењем, односно ажурна геодеткса подлога за трасе инфраструктурних објеката (не старија од 6 мјесеци) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о власништву (не старији од 6 мјесеци) Странка/Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове (ако је упитању ЗК извадак) Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду), ако документ издаје Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове
Доказ о легалности постојећег објекта, ако је ријеч о даоградњи, надоградњи, реконструкцији и промјени намјене постојећег објекта Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта Овлаштено правно лице за послове премјера и катастра непокретности или Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац