ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом просторног уређења. Омогућавање да се објекат прикључи на нисконапонску електро мрежу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 159. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Катастарска честица (нови премјер)
Катастарска општина (нови премјер)
Катастарска честица (стари премјер)
Катастарска општина (стари премјер)
Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом просторног уређења, 2. да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола
Врста и намјена објекта (само за увјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола)
Адреса објекта (само за увјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана (не старија од 6 мјесеци) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Локацијски услови (само за увјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац