ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уклањање објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 149. став 2. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање одобрења за уклањање објекта 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Катастарска честица (нови премјер)
Катастарска општина (нови премјер)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о праву власништва Странка/Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Пројекат укалњања објекта (осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбне објекте, индивидуално стамбено пословне и пословне објекте бруто грађевинске површине до 400 м2) Овлаштено правно лице Оригинал
Сагласности надлежних органа (ако се уклањањем може угрозити јавни интерес – угрожавање споменика култире, комуналних и других инсталација и сл.) Надлежни орган за издавање сагласности Оригинал
Процјена утицаја на животну средину (ако се уклањањем објекта може угрозити животна средина) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац