ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пријава почетка извођења радова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 127. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
1. Као извођач радова, 2. Као инвеститор (означити)
Врста објекта чија се градња пријављује
Мјесто,улица и број
Катастарска честица (нови премјер)
Катастарска општина (нови премјер)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Локацијски услови (за објекте за које није потребна грађевинска дозвола) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Записник о исколичењу објекта Правно лице које је радило исколичење Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Захтјев се прослијеђује Урбанистичко-грађевинској инспекцији, тако да не постоји рок за рјешавање у општини.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац