ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у циљу стварања услова за подношење захтјева за грађевинску дозволу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 74 . (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник Рс број: 13/02, 87/07, 50/10); Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта , цијели правилник (Службени гласник РС број: 34/14 (пречишћени текст)); Одлука о утврђивању просјечно остварених јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре на подручју општине Власеница , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 03/17); Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у 2016. години , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 03/17); Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница у 2016. години , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 05/17); Одлука о грађевинском земљишту , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 13/09);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавње рјешења о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за природне погодности земљишта (једнократна рента) 8 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Главни пројекат са извјештајем о извршеној ревизији Овлаштено правно лице На увид
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година од дана коначности рјешења
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац