ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Измјена или допуна грађевинске дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 135. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за измјену и допуну рјешења о одобрењу за грађење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Опис тражене измјене или допуне грађевинске дозволе
Број грађевинске дозволе и година издавања
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о власништву – ЗК извадак (не старији од 6 мјесеци) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Техничка документација, односно главни пројекат (у три примјерка) са унесеним измјенама или допунама у истој Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај о обављеној ревизији измјењене техничке документације (само за објекте преко 200м2) Овлаштено правно лице Оригинал
Сагласност у зависности од намјене објекта и тражене измјене у пројектној документацији (електроенергетска/водоводна/телекомуникациона/путна/противпожарна/водопривредна) Издавалац сагласности Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са издаваоцима потребних сагласности (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду, осим за телекомуникациону сагласност)
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно (градња мора бити започета у року од три године)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац