ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стварање услова за почетак изградње објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 127. став 1. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за финасирање послова премјера и успостављање катастра непокретности 0,30% од предрачунске вриједности грађевинских радова 555-007-002-251-7643
Такса за издавање одобрења за грађење 0,05% од предрачунске вриједности објекта 555-006-030-055-1120
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта Индивидуални објекти: I зона: 12,00 КМ, II зона: 9,00 КМ, III зона: 6,00 КМ, IV зона: 4,20 КМ. Вишепородично стамбени објекти: I зона: 16,00 КМ, II зона: 12,00 КМ, III зона: 8,00 КМ, IV зона: 5,60 КМ. Привредно производни објекти: I зона: 5,00 КМ, II зона: -, III зона: -, IV зона: -. Пословни објекти: I зона: 22,00 КМ, II зона: 16,50 КМ, III зона: 11,00 КМ, IV зона: 7,70 КМ. Јавне намјене: I зона: 3,00 КМ, II зона: 2,25 КМ, III зона: 1,50 КМ, IV зона: 1,05 КМ. 555-006-030-055-1120
Рента Израчунава се према цијени 1 м2 стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница: I зона: 6%, II зона: 5%, III зона: 4%, IV зона 3% 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Врста и намјена објекта
Врста радова
Катастарска честица (нови премјер)
Катастарска општина (нови премјер)
Катастарска честица (стари премјер)
Катастарска општина (стари премјер)
Локацијски услови број
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови (за објекте преко 400 м2) или УТ услови (за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте до 400 м2) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал Локацијски услови (за објекте преко 400 м2) се прибављају по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о ријешеним имовинско-правним односима Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству (ако се за тражену изградњу даје концесија или закључи уговор о јавно-приватном партнерству у складу са посебним прописима) Влада РС Овјерена копија
Техничка документација, односно главни пројекат (у три примјерка) Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај о ревизији техничке документације (само за објекте преко 200 м2 бруто грађевинске површине) Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај и потврду о нострификацији (ако је пројектна документација израђена по прописима других земаља) Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Оригинал
Еколошка дозвола или Рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине (ако је потребно) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал Еколошка дозвола се прибавља по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Електроенергетска сагласност ЗЕДП „Електро-Бијелјина“, А.Д. „Електродоистрибуција Власница“ Власеница Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЗЕДП „Електро-Бијељина“, А.Д. „Електродоистрибуција Власница“ Власеница (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност за прикључак на водоводну и канализациону мрежу А.Д. „Водовод и канализација“ Власеница Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ,,Водовод и канализација,, Власеница (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Телекомуникациона сагласност Телекомуникације РС А.Д. Бањалука, РЈ Зворник Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са М:тел а.д. Бањалука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на прикључак на магистрални, локални пут ЈП Путеви РС Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП ,,Путеви РС,, (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Пољопривредна сагласност Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на пројектоване мјере заштите од пожара МУП ЦЈБ Зворник Оригинал
Водопривредна сагласност Воде РС, Бијељина Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ ,,Воде Српске,, Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал
Доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза Банка или пошта/уговор између инвеститора и општине Овјерена копија
Доказ о уплати доприноса за финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности у износу од 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати административне таксе у износу од 0,05% од вриједности објекта Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно (градња мора бити започета у року од три године)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац