ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савета Икановић , самостални стручни сарадник за грађење и издавање сагласности одобрења за грађење
Телефон: 056/490-083
E-мејл: savetai@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање услова за прибављање грађевинске дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 60. став 1. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова , цијели правилник (Службени гласник РС број: 69/13); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације , цијели правилник (Службени гласник РС број: 115/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 20 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Врста радова (изградња, доградња, надоградња, промјена намјене, реконструкција, санација, остало)
Намјена објекта (породични стамбени, породични стамбено-пословни, вишепородични стамбено-пословни, пословни, помоћни, објекат привременог карактера, рекламни пано, инфраструктурни)
Хоризонтални габарити
Спратност
Адреса локације
Подаци о власницима сусједних обејката и земљишта
Број старе грађевинске дозволе
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Стручно мишљење и УТ услови (стручно мишљење и УТ само ако нема спроведбене планске документације за локацију на којој се планира градити-ту спада регулациони план) Правно лице овлаштено за израду просторно-планске документације Оригинал
Копија катастарског плана са поређењем, односно ажурна геодетска подлога за трасе инфраструктурних објеката (не старије од 6 мјесеци) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о легалности постојећег објекта (ако је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на локацију од А.Д. „Водовод и канализација“ Власеница А.Д. „Водовод и канализација“ Власеница Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са А.Д. „Водовод и канализација“ Власеница (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на локацију од М:тел А.Д. Бањалука М:тел А.Д. Бањалука Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са М:тел А.Д. Бањалука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Путна сагласност Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове (ако је локација на којој ће се објекат градити у заштитном појасу улице или локалног пута)/ЈП Путеви РС (у другим случајевима ако је поред магистралног пута) Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)-кад сагласност издаје општина, а ако је издаје ЈП ,,Путеви РС,, прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП ,,Путеви РС,, (подн. захт. плаћа таксу/накнаду)
Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обим процјене утицаја (ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом) Надлежно министарство Оригинал
Идејни пројекат за објекте за које према одредбама Закона о урђењу простора и грађењу није потребна грађевинска дозвола Овлаштено правно ливце Оригинал
Доказ о власништву или праву грађења над земљиштем за објекте за које према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу није потребна грађевинска дозвола Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Електроенергетска сагласност ЗЕДП „Електро-Бијелјина“, А.Д. „Електродоистрибуција Власница“ Власеница Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЗЕДП „Електро-Бијељина“, А.Д. „Електродоистрибуција Власница“ Власеница (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До измјене важећег или доношења новог спроведбеног плана, ако је прописана обавеза његовог доношења. У року од годину дана од издавања локацијских услова мора поднијети захтјев за грађевинску дозволу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац