ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Зекић , стручни сардник за повратак, реинтеграцију и стамбене послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: borkaz@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења о непосједовању стана у државној својини на подручју општине. Остваривање права везано за смјештај или обнову стамбене јединице. Рјешавање стамбених питања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 159. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Мјесто, улица и број (само за увјерење о степену оштећености објекта)
Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на подручју општине, 2. о степену оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и положајној погодности зграде
Сврха издавања увјерања
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Кућна листа (на дан 30. 04.1991. године) Одјељење за општу управу Оригинал Кућна листа изричито на дан 30. 04. 1991. године тражи се само у случају када је потребно увјерење о непосједовању стана у државној свјони на подручју општине, у осталим случајевима предаје се обична Кућна листа
Посједовни лист или Копија катастраког плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Рјешење о додјели стана/Доказ о власништву пословног простора Власник стана Копија уз оригинал на увид Само у случају када је потребно увјерење о старости и положајној погодности зграде
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 2 радна дана, а ако је потребно утврдити додатне чињенице 8 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац