ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Дамљановић , самостални стучни сарадник за заштиту животне средине
Телефон: 056/490-069
E-мејл: zeljkod@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обнављање еколошке дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити животне средине , члан. 81. и 94. (Службени гласник РС број: 71/12); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07 и 50/10); Уредба о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу , члан 2. (Службени гласник РС број: 07/06, 21/10); Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола , члан 9. ( Службени гласник РС број: 02/11);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешавање захтјева за издавање еколошке дозволе 25 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Број еколошке дозволе која се обнавља
Врста објекта
Површина објекта
Дјелатност која се обавља у објекту
Пројектовани капацитет производње
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Еколошка дозвола која се мијења Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извјестај о извршеним мјерењима емисија наложеним у еколошкој дозволи која се обнавља Овлаштена институција Оригинал
Записник инспектора надлежног за заштиту животне средине Инспектор Овјерена копија
Изјава одговорног лица овјереана од органа надлежног за овјеру потписа на основу члана 5. тачка 4. став в) Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола Подносилац захтјева Оригинал
План управљања отпадом Овлаштено правно лице Оригинал
Рјешење о именовању лица одговорног за управљање отпадом Подносилац захтјева Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана након објављивања на јавни увид (30 дана се објављује на јавни увид)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац