ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Дамљановић , самостални стучни сарадник за заштиту животне средине
Телефон: 056/490-069
E-мејл: zeljkod@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издаваје еколошке дозволе, на основу које странка може да остварује друга права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити животне средине , члан 81. и 96. (Службени гласник РС број: 71/12); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07 и 50/10); Уредба о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу , члан 2. (Службени гласник РС број: 07/06, 21/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешавање захтјева за издавање еколошке дозволе 25 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подаци о постројењу: Мјесто, улица и број
Врста објекта
Површина објекта
Дјелатност која се обавља у објекту
Пројектовани капацитет производње
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ уз захтјев за издавање еколошке дозволе Овлаштено правно лице Оригинал
Копија катастарског плана са поређењем Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
План управљања отпадом Овлаштено правно лице Оригинал
Рјешење о именовању лица одговорног за управљање отпадом Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана након објављивања на јавни увид (30 дана се објављује на јавни увид)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац