ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за финансије
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финснсије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сњежана Рончевић, самостални стручни сарадник за финансије, извјештавање и унос буџета
Телефон: 056/490-066
E-мејл: snezanar@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавње увјерења из службене евиденције о измиреним обавезама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 159. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Жиро рачун
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подносим захтјев за издавање увјерња о извршеним уплатама на ж.р. буџета општине Власеница (означити):
1. Накнади за право власништва над земљиштем, у износу од___,
2. Накнади за уређење градског грађевинског земљишта, у износу од___,
3. Накнади за грађевинску ренту, у износу од___
Увјерење ми је потребно у сврху (означити): 1. уписа стеченог права власништва у земљишне књиге, 2. друго (навести)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о праву власништва Подносилац захтјева Копија
Обрачун накнаде за ренту и уређење градског грађевинског земљишта (само кад се тражи увјерење везано за уређење ГГЗ и грађевинску ренту) Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија
Уплатнице Банка или пошта Копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац