ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Божић , виши стручни сарадник за привреду и предузетништво
Телефон: 056/490-082
E-мејл: jelenab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења ради оставривања статусних питања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 159. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Захтјев за издавање увјерења о (означити): 1. регистрованој привредној дјелатности, 2. нерегистрованој привредној дјелатности
Назив предузетничке дјелатности
Врста дјелатности (означити): 1. угоститељство, 2. занатство, 3. трговина, 4. друмски саобраћај
Сједиште дјелатности (улица и број)
У коју сврху се увјерење издаје
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
Овјерена копијаНАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о обављању предузетничке дјелатности (само ако има регистровану дјелатност) Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Ако нема регистровану привредну дјелатност подноси се само писмени захтјев Лично Захтјев се подноси лично у шалтер сали
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац