ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Божић, виши стручни сарадник за привреду и предузетништво
Телефон: 056/490-082
E-мејл: jelenab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација аутопревозничке дјалатности или такси превоза.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско предузетничкој дјелатности , члан 21. (Службени гласник РС број: 117/11, 67/13); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/03, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за регистрацију аутопревозничке дјелатности и такса за обављање такси превоза 25 КМ/по тони носивости (за аутопревозничку дјелатност) и 30 КМ (за обављање такси превоза) Таксеном марком Само у случају регистрације аутопревозничке дјелатности
Такса за регистрацију ауто-школе 30 КМ Таксеном марком Само у случају регистрације ауто-школе
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Предмет захтјева
Лични подаци о предузетнику
Пословно име
Подаци о сједишту
Начин обављања дјелатности
Дјелатност предузетника
Лични подаци о пословођи и овлаштења
Издвојени пословни простор
Подаци о издвојеном пословном простору
Дјелатност у издвојеном пословном простору
Лични подаци о пословођи издвојеног пословног простора и овлаштења
Престанак рада издвојеног пословног простора
Престанак обављања дјелатности предузетника
Трајни престанак
Привремени престанак
Приложена документација
Начин преузимања акта
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Доказ о стручној спреми: најмање III степен саобраћајне стручне школе или положен државни испит за возаче Образовна установа Овјерена копија
Увјерење о радној способности (општој и посебној) – љекарско увјерење Здравствена установа Оригинал
Увјерење да није изречена мјера забране обављања дјелатности Основни суд за прекршаје Оригинал
Возачка дозвола МУП Копија
Саобраћајна дозвола МУП Копија
Потврда о исправности и опремљености возила за јавни превоз лица и ствари (да возило испуњава техничко-експлоатационе услове) Станица за технички преглед возила Оригинал
Потврда о обезбјеђеном одржавању возила Овлаштено правно лице Оригинал
Потврда (доказ) о обезбјеђеном паркинг простору (само за аутопревозничку дјелатност) Власник паркинг простора Оригинал или овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац