ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Божић, виши стручни сарадник за привреду и предузетништво
Телефон: 056/490-082
E-мејл: jelenab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Привременa или трајна одјава дјелатности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатаско предузетничкој дјелатности , члан 31. (Службени гласник РС број: 117/11, 67/13); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за привремну / сталну одјаву рада 20 КМ за привремену одјаву/ 10 КМ за сталну одјаву рада Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Предмет захтјева
Лични подаци о предузетнику
Пословно име
Подаци о сједишту
Начин обављања дјелатности
Дјелатност предузетника
Лични подаци о пословођи и овлаштења
Издвојени пословни простор
Подаци о издвојеном пословном простору
Дјелатност у издвојеном пословном простору
Лични подаци о пословођи издвојеног пословног простора и овлаштења
Престанак рада издвојеног пословног простора
Престанак обављања дјелатности предузетника
Трајни престанак
Привремени престанак
Приложена документација
Начин преузимања акта
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији предузетника Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Увјерење о измиреним обавезама по основу комуналник накнада Одјељење за финансије Оригинал Само у случају трајне одјаве рада
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 радна дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До подношења захтјева за наставак обављања дјелатности – код привременог престанака, или трајно у случају трајног престанака обављања дјелатности
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац