ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промјена личног имена и презимена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о личном имену , члан 10. и 11. (Службени гласник РС број: 27/93, 15/00); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о промјени имена или презимена 15 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контак адреса
Контакт телефон
Молим да ми се одобри промјена (означити): 1. Имена, 2. Презимена
са___на___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Извод из МК, увјерења о држављанству у којима се помиње лично име које се мијења Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење да се не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) Окружни суд Оригинал
Увјерење о пребивалишту МУП Оригинал
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид
Увјерење о измиреним пореским обавезама Пореска управа Оригинал
Увјерење да нема законом утврђених обавеза према другим лицима Центар за социјални рад Оригинал
Увјерење од суда да се не води прекршајни поступак Прекршајни суд Оригинал
Други изводи из МКР у којима се помиње име које се мијења (нпр. у изводима за дјецу) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац