ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поништење дуплог или ненадлежно извршеног уписа у матичне књиге.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 5, 42. и 43. (Службени гласник РС број: 111/09); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Упутство о вођењу матичних књига , цијело упутство (Службени гласник РС број: 55/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Подносим захтјев за поништење дуплог-ненадлежно извршеног уписа у МК и дајем следеће податке: Упис и МК___
под редним бројем___
за годину___за мјесто___општина___
извршен је као дупли упис јер је исти извршен и под редним бројем___
за годину___за мјесто___општина___
односно као ненадлежан упис јер је исти требао бити извршен у МК___
за годину___за мјесто___општина___
Предлажем да се изврши поништење дуплог-ненадлежно извршеног уписа у МК___
под редним бројем___
за годину___за мјесто___општина___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МК који треба поништити Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Извод из МК који остаје ваљан Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Лична карта МУП На увид
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац