ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Деурић/Миле Радуловић , матичар
Телефон: 056/490-079
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у МКВ општине Власеница лица која су вјенчана у иностранству.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 48. (Службени гласник РС број: 111/09); Упутство о вођењу матичних књига , цијело упутство (Службени гласник РС број: 55/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за упис БиХ држављана на основу извода из МК иностраних органа 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Молим да извршите упис у МКВ чињенице закључења брака држављана РС настале у иностранству за лице (уписати информације за женика и невјесту): Име и презиме___
Захтјев подносим у својству ___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКВ иностраног органа (преведен и овјерен од стране овлаштеног судског преводиоца/ако је интренационални не треба превод и овјера) Надлежни инострани орган Оригинал
Извод из МКР за оба супружника Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о држављанству за оба супружника Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о последњем пребивалишту за оба супружника, односно увјерење о кретању за оба супружника, ако су мијењали пребивалиште) МУП Оригинал
Увјерење да брак није уписан у мјесту пребивалишта другог супружника (ако имају различито пребивалиште) Матичар из мјеста пребивалишта другог супружника Оригинал
Увјерење да брак није уписан у мјесту рођења другог супружника Матичар из мјеста рођења другог супружника Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац